Spracovanie podvojného účtovníctva:
 • vedenie účtovníctva v zmysle Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a opatrenia MF SR č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania,
 • zoznam daňových dokladov, vypracovanie priznania k DPH,
 • spracovanie mesačných uzávierok,
 • poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia,
Jednoduché účtovníctvo:
 • peňažný denník,
 • kniha pohľadávok a záväzkov,
 • spracovanie mesačných uzávierok,
 • zoznam daňových dokladov, vypracovanie priznania k DPH,
 • ročná účtovná závierka, zostavenie daňového priznania.
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy, komunikácia s inštitúciami sociálneho zabezpečenia:
 • spracovanie mesačných miezd pre pracovníkov v hlavnom a vedľajšom pracovnom pomere,
 • spracovanie výkazov pre poisťovne,
 • štvrťročné a ročné nahlasovanie zrazených preddavkov na daňový úrad,
 • spracovanie hromadných príkazov na úhradu,
 • zúčtovacia listina, prehľad odvodov do poisťovní, mzdových listov.
Evidencia majetku, zaradenie, vyradenie, vypracovanie odpisového plánu:
 • evidencia majetku - HIM a DHIM (dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, drobný majetok) zaradenie, vyradenie, vypracovanie odpisového plánu.
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov, vypracovanie účtovnej závierky, vrátane zákonom stanovených príloh:
 • ročná účtovná uzávierka - zostavenie ročných účtovných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát a príloh podľa platnej metodiky MF SR)- daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb,
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti.


Spoločnosť SAPRON, a. s. je slovenskou firmou, ktorá poskytuje široký a kvalitný rozsah služieb pre zákazníkov na celom území Slovenskej republiky.
 
 
 DOMOV | O FIRME | UPRATOVANIE | ÚČTOVNÍCTVO | KONTAKT    ©2007 SAPRON, a. s. Design/Code: grafické štúdio EtherDesign